تصاویر اپلیکیشن

ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot
ScreenShot

مدت زمان اشتراک

نامحدود ( تومان )

تمامی بخش ها

199,000

99,000

مهارت خواندن

29,500

مهارت شنیداری

29,500

مهارت صحبت کردن

29,500

مهارت نوشتن

19,500

کمک آموزشی

99,000

49,500

یادگیری با فیلم و انیمیشن

39,500

یادگیری با موسیقی

29,500

یادگیری با تصاویر

19,500

دستور زبان

14,500

سخنرانی

14,500

داستان

14,500

اصطلاحات

14,500

کنفرانس

19,500

لغات ضروری

29,500

گفتگو

14,500

مهارت های اصلی

99,000

49,500

خرید و دریافت کد فعالسازی
یکساله ( تومان )

تمامی بخش ها

149,000

49,500

مهارت خواندن

19,500

مهارت شنیداری

19,500

مهارت صحبت کردن

19,500

مهارت نوشتن

14,500

کمک آموزشی

49,500

29,500

یادگیری با فیلم و انیمیشن

19,500

یادگیری با موسیقی

19,500

یادگیری با تصاویر

14,500

دستور زبان

9,900

سخنرانی

9,900

داستان

9,900

اصطلاحات

9,900

کنفرانس

14,500

لغات ضروری

19,500

گفتگو

9,900

مهارت های اصلی

49,500

29,500

خرید و دریافت کد فعالسازی
یکماهه ( تومان )

تمامی بخش ها

14,500

مهارت خواندن

9,900

مهارت شنیداری

9,900

مهارت صحبت کردن

9,900

مهارت نوشتن

4,900

کمک آموزشی

9,900

یادگیری با فیلم و انیمیشن

9,900

یادگیری با موسیقی

9,900

یادگیری با تصاویر

9,900

دستور زبان

4,900

سخنرانی

4,900

داستان

4,900

اصطلاحات

4,900

کنفرانس

9,900

لغات ضروری

9,900

گفتگو

4,900

مهارت های اصلی

9,900

خرید و دریافت کد فعالسازی
{{-- اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی اکسپرت