• بازدید : 675

کاربرد جامع و استفاده درست از Wish

همانطور که میدانید از wish برای بیان یک آرزو و حسرت و افسوس در انگلیسی استفاده میشه.

 

کاربرد اول:

اگر آرزو و افسوسی که میخواهید بیان کنید مربوط به زمان حال باشد از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. به عبارت دیگر:

 

I wish+ PAST SIMPLE

 

مثال:

I don't play tennis. I wish I played tennis.

من تنیس بازی نمی کنم. ای کاش تنیس بازی میکردم.

 

I am not a bird. I wish I were a bird.

من پرنده نیستم. ای کاش یک پرنده بودم.

 

I am lazy. I wish I were not lazy.

من تنبلم. ای کاش تنبل نبودم.

 

You are not here. I wish you were here.

تو اینجا نیستی. ای کاش اینجا بودی.

 

He does not love me. I wish he loved me.

او مرا دوست ندارد. ای کاش او مرا دوست داشت.

 

کاربرد دوم:

اگر آرزو و افسوسی که میخواهید بیان کنید مربوط به زمان گذشته باشد از زمان گذشته کامل استفاده میکنیم:

 

I wish +PAST PERFECT

 

مثال:

I didn't work hard. I wish I had worked hard.

من سخت کار نکردم. ای کاش سخت کار کرده بودم.

 

You were not there. I wish you had been here.

تو آنجا نبودی. ای کاش اینجا میبودی.

 

I didn't go to the party yesterday. I wish I had gone to the party yesterday.

من دیروز به میهمانی نرفتم. ای کاش دیروز به میهمانی رفته بودم.

 

Mori didn't buy a ticket. Mori wishes he had bought a ticket.

موری بلیت نخرید. موری آرزو میکنه ای کاش بلیت خریده بود.

 

We didn't invite them. We wish we had invited them.

ما آنها را دعوت نکردیم. ای کاش آنها را دعوت کرده بودیم.

 

کاربرد سوم:

برای بیان خواسته ها و آرزوی هایی که در آینده تمایل به انجام آنها داریم یا آرزو می کنیم در آینده رخ دهد. که در این حالت، در صورتی که بیان آرزوی خودمان باشد، از Could استفاده میشود و در صورتی که در مورد فرد دیگری باشد از Would استفاده میشود:

 

مثال:

I cannot go to the party tomorrow. I wish I could go to the party tomorrow.

من فردا نمیتوانم به میهمانی بروم. ای کاش میتوانستم فردا به میهمانی بروم.

 

He will not come to my house tomorrow. I wish he would come to my house tomorrow.

او فردا به خانه ام نمی آید. ای کاش او فردا به خانه ام می‌آمد.