• بازدید : 562

تفاوت چند کلمه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

تفاوت چند کلمه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

 

بزرگراه:

American: highway

British: main road

 

چهار راه،تقاطع:

American: intersection

British: crossroads

 

عصبانی:

American: mad

British: angry

 

پست:

American: mail

British: post

 

موتور،ماشین:

American: motor

British: engine

 

فیلم:

American: movie

British: film

 

بلیت یک طرفه:

American: one way

British: single

 

شلوار:

American: pants

British: trousers

 

راه آهن:

American: railroad

British: railway

 

بلیت سفر رفت وبرگشت:

American: round-trip

British: return

 

پیاده رو:

American: side way/ Sidewalk

British: pavement

 

مغازه:

American: store

British: shop

 

تعطیلات:

American: vacation

British: holiday

 

بنزین، گاز:

American: gas

British: petrol