• بازدید : 502

کاربرد و استفاده از In order to

از این عبارت به خصوص در صحبت کردن و نوشتار رسمی و آزمون های بین المللی برای بیان و معرفی توضیحات هدف یا بحثی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

In order to understand X, we need first to understand Y.

برای فهمیدن ایکس، اول باید ایگرگ رو بفهمیم.

 

Mori had to work full-time in order to earn a living for himself and his family of five children.

موری به منظور کسب درآمد برای خودش و خانواده 5 بچه ایی اش باید تمام وقت کار می‌کرد.

 

دقت داشته باشید که در جمله بالا به منظور کسب درآمد برای خودش و خانواده 5 بچه ایی اش توضیحی است و دلیلی است برای: تمام وقت کار کردن موری.

 

We all need stress in order to achieve goals and do our best work.

همه برای دستیابی به اهداف و اجرای بهترین تلاشمان نیاز به استرس داریم

 

در جمله بالا برای دستیابی به اهدف اجرای بهترین تلاش توضیحی است برای توجیه نیاز به استرس.

 

She stood in order to see over the crowd.

او به منظور دیدن از بالای جمعیت ایستاد

 

I went home in order to change my clothes.

من به منظور عوض کردن لباسهایم به خانه رفتم

 

حالت منفی (In order not to)

 

They never parked the big van in front of the house in order not to upset the neighbors.

آنها هرگز اون ون گنده جلوی خانه به منظور ناراحت نکردم همسایه ها پارک نمی کنند.