• بازدید : 472

کاربرد Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir

Miss

برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند .

 

Mrs.

برای زنانی که قطعا متاهل هستند.

 

Ms.

مجرد یا متاهل بودن اون خانم معلوم نیست.

 

Mr.

برای آقایان است و فقط با نام خانوادگی به کار میرود و بهتره با اسم کوچیک استفاده نشه.

 

Sir

لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند داده میشه، همچنین بهترین معادل برای قربان، جناب و ...