• بازدید : 754

عذر خواهی کردن

ساده ترین عبارت برای غذرخواهی کردن Sorry یا I’m Sorry (معذرت می خواهم) می باشد که در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود. در پاسخ می توان عبارات زیر را مورد استفاده قرار داد:

 

It’s Ok. / never mind

اشکالی ندارد / عیبی ندارد / مهم نیست

 

عبارات دیگری که در مکالمه برای عذرخواهی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از:

 

I’m Really Sorry.

واقعا متأسفم

 

 I’m Awfully Sorry

خیلی متأسفم

 

I’m really awfully sorry

خیلی خیلی متأسفم (شکل قوی تری برای عذرخواهی)

 

در پاسخ عبارت های فوق می توان از جملات زیر استفاده نمود:

 

It’s Ok.

اشکالی ندارد / عیبی ندارد

 

It doesn’t matter.

اشکالی / مانعی ندارد

 

These things happen

این چیزها پیش میاد

 

در موقعیت های رسمی تر و یا در مکاتبات از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

My apologies

عذر می خواهم / پوزش می طلبم

 

Please accept my apologies

لطفا عذرخواهی مرا بپذیرید

 

I owe you an apology

لطفا عذرخواهی مرا بپذیرید

 

Please accept my/ our apologies for the delay

لطفا عذرخواهی مرا / ما را به خاطر تأخیر بپذیرید.

 

رایج ترین پاسخ به عذرخواهی بالا عبارت It doesn’t matter (مانعی ندارد / اشکالی ندارد) می باشد.

 

در موقعیت های رسمی و گاهی دوستانه یا به شوخی بین دوستان پاسخ زیر به کار می رود.

 

Ok. Your apology is accepted

عذرخواهیتان پذیرفته شد.

 

چند مثال برای موقعیت های غیر رسمی و دوستانه:

 

A: I’m sorry for losing your book.

B: never mind!

 

ببخشید که کتابتو گم کردم.

عیبی نداره / مهم نیست.

 

 

A: I’m sorry I’m late

B: it doesn’t matter. Come in and sit down

 

ببخشید دیر کردم.

اشکالی نداره. بیا تو و بنشین.

 

A: I’m really sorry I broke you vase.

B: It’s ok. These things happen.

 

واقعا متأسفم گلدانت را شکستم.

عیبی نداره. این چیزا پیش میاد.

 

A: I’m sorry for being rude yesterday.

B: it doesn’t matter. I understand.

 

ببخشید دیروز بی ادبی کردم.

اشکالی نداره. درک می کنم.

 

چند مثال برای موقعیت های رسمی:

 

A: I’m awfully sorry.

B: It’s OK.

 

خیلی متأسفم.

مهم نیست.

 

A: I think I owe you an apology.

B: Never mind. Forget about it.

 

فکر کنم یک معذرت خواهی به شما بدهکارم.

مهم نیست. فراموشش کن.

 

A: I apologize for my rudeness. It’ll never happen again.

B: OK. Your apology is accepted.

 

به خاطر بی ادبی ام معذرت می خواهم. دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه.

بسیار خوب. معذرت خواهی ات پذیرفته شد.