• بازدید : 831

دعوت کردن

برای دعوت نمودن دوستان و نزدیکان اغلب از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

Do you want to…?

Would you like to…?

 

- Would you like to have lunch with me tomorrow?

میل داری فردا با من ناهار بخوری؟

 

 

در برخی موارد ابتدا مناسبت و دلیل دعوت ذکر شده و سپس عباراتی مانند Can you come? و یا Do you think you can come? ذکر می شود.

 

- I’m giving a house warming party next Saturday. Can you come?

شنبه آینده به مناسبت (خرید) خانه جدید مهمانی داریم. می تونی بیایی؟

 

 

برای قبول دعوت معمولا عبارت های I’d like to (مایلم) و یا I’d love to (خیلی مایلم) به کار می رود. دیگر پاسخ های رایج عبارتند از:

 

- That sounds great/ terrific.

عالی است.

 

- That sounds like fun

خوبست. فکر خوبی است.

 

- I’d be happy to.

خوشحالم می شوم.

 

- I’d be delighted to

خیلی خوشحال می شوم (عبارت قوی تر)

 

 

همواره پس از قبول دعوت سوالاتی در مورد زمان و مکان ملاقات رد و بدل می شود. مهمترین این سوالات عبارت است از:

 

- Where shall we meet?

کجا همدیگر را ببینیم.

 

- Let’s meet at the new Chinese restaurant

قرار ما در رستوران چینی جدید

 

- What time / when shall we meet?

چه ساعتی / کی همدیگر را ببینیم؟

 

- Is 7:30 ok with you? / How about 7:30?

ساعت 7:30 خوبه؟ ساعت 7:30 چطوره؟

 

 

برای رد کردن دعوت دوستانه معمولا ابتدا می گوییم:

 

- I’d like/ love to, but I can’t

- خیلی دوست دارم اما نمی تونم.

 

- Would you like climbing with me on Sunday?

- I’d love to but I can’t. I have to take care of my little brother.

- دوست داری روز یکشنبه با من بیایی کوهنوردی؟

- خیلی دلم می خواد اما نمی تونم. باید از برادر کوچکترم مراقبت کنم.

 

 

در موقعیت های رسمی تر برای دعوت کردن اغلب از عبارت زیر استفاده می شود:

 

- Would you be interested in …?

میل دارید ...؟

 

- Would you be interested in coming on a picnic?

میل داری بیایی پیک نیک؟

 

 

برای دعوت کردن رسمی در انگلیسی امریکایی اغلب از عبارت زیر استفاده می شود.

 

- We’d like you …

میل داریم ...

 

- We’d like you and your wife to be our guests for lunch this Sunday. Would you be able to come?

میل داریم شما و همسرتان برای نهار یکشنبه مهمان ما باشید. می توانید تشریف بیاورید؟

 

 

عباراتی که برای دعوت در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می روند بسیارند. توصیه می شود همواره یک یا دو عبارت را انتخاب کرده و بیشتر از آنها استفاده کنید تا در موقعیت های واقعی دچار تردید نشوید. اما لازم است با تمامی عبارت های رایج آشنا باشید تا اگر طرف صحبت شما آنها را به کار برد بتوانید منظور وی را درک کنید اما نیازی نیست از تمامی آنها استفاده نمایید.

 

 

عبارات why don’t we/ you…? و Let’s… نیز عبارات رایجی هستند که در موقعیت های دوستانه برای دعوت کردن به کار می روند.

 

- There’s a good Italian restaurant downtown. Let’s eat there tonight

یک رستوران خوب ایتالیایی در مرکز شهر هست. بیایید امشب آنجا شام بخوریم.

 

 

- Why don’t you come over for dinner tonight?

چرا امشب شام نمیایی اینجا؟ (چطوره امشب شام بیایی اینجا)

 

 

اگر به هنگام دعوت شدن مطمئن نباشم که می توانیم دعوت را قبول کنیم یا خیر ابتدا می گوییم:

 

- I’d like to but I’m not sure that I can. I’m supposed to work overtime.

خیلی دوست دارم بیایم ولی مطمئن نیستم که بتوانم. قرار است اضافه کاری کنم.

 

 

اگر دعوت کننده اصرار کند، می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

- I’ll check and let you know

می پرسم و به شما خبر می دهم.