• بازدید : 1062

سخن روز

A bird on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on it’s own wings. Always believe in yourself.

 

پرنده ای که روی درخت نشسته، هیچوقت از شکستن شاخه نمی ترسه، چون به شاخه اعتماد نکرده بلکه به بال های خودش اعتماد داره. همیشه به خودت باور داشته باش.