• بازدید : 1088

پیشنهاد کمک کردن

1- عبارات رایج در هنگام ارائه پیشنهاد کمک در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی 

 

اگر قصد داشته باشیم که به دوستی که در حال انجام کاری است کمک کنیم، از عبارات زیر استفاده می کنیم.

 

- (Do you) want any help?

کمک می خواهی؟

 

- (Do you) need any help?

کمک لازم داری؟

 

- Can I help you?

- Can I give you a hand?

می تونم کمکت کنم؟

 

2- عبارات رایج در هنگام ارائه پیشنهاد کمک در موقعیت های رسمی تر

 

در موقعیت های رسمی برای ارائه پیشنهاد کمک می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

- Would you like me to clear the table?

می خواهید ظرف ها را از روی میز جمع کنم؟

 

- I’ll water the plants if you’d like.

اگر میل داشته باشید گیاه ها را آب می دهم.

 

3- برای دادن پاسخ مثبت و یا منفی به یک پیشنهاد می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

پاسخ مثبت:

 

- Yes, if it’s no trouble.

بله، اگر زحمتی نیست.

 

- Yes, if you don’t mind.

بله، اگر اشکالی ندارد.

 

پاسخ منفی:

 

- No, thanks. I can manage.

نه متشکرم. از عهده اش بر میام.

 

- No, that’s ok. I can do it myself.

نه متشکرم. خودم می توانم انجامش بدهم.

 

4- اگر بخواهیم در پاسخ به یک پیشنهاد کمی تعارف کنیم و سپس پاسخ مثبت دهیم، می توانیم جمله زیر را بیان کنیم.

 

- I appreciate your offering but I don’t want to trouble you.

از پیشنهادتان متشکرم اما نمی خواهم به شما زحمت بدهم.

 

5- اگر به شخصی پیشنهاد دهیم و مخاطب تعارف کند، برای اصرار کردن می توانیم بگوییم:

 

- Oh, come on. Let me give you a hand.

تعارف نکن. بگذار کمکت کنم.

 

- Oh. Come on. You don’t have to do it yourself if I’m here to help.

تعارف نکن. وقتی من می تونم کمک کنم، مجبور نیستی تنهایی این کار را انجام دهی.

 

6- اگر بخواهیم به شخصی که دچار مشکلی شده است پیشنهاد کمک کنیم، می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم.

 

- Can I do anything to help?

کاری از من (برای کمک) بر می آید؟

 

- Is there anything I can do to help?

کاری هست که بتونم (برای کمک) انجام بدم؟

 

- What can I do to help?

چی کمکی از من بر می آید؟

 

- Should I call an ambulance?

می خواید زنگ بزنم آمبولانس بیاید؟

 

برای ارائه پاسخ مثبت و یا منفی به چنین جملاتی می توانید از نمونه های زیر استفاده کنید.

 

- Yes, please. Could you call an ambulance?

بله لطفا. ممکن است زنگ بزنید آمبولانس بیاید؟

 

- Yes, can you help me up, please?

بله. می تونید کمک کنید تا بلند شوم.

 

- No, that’s ok. I think I’ll be all right.

نه خوبه. فکر می کنم حالم خوبست.

 

7- در فروشگاه ها به هنگام خرید ممکن است از فروشنده جمله زیر برای ارائه پیشنهاد کمک را بشونید.

 

- Can I help you?

 

اگر قصد خرید نداشته باشید و فقط بخواهید نگاه به اجناس بیاندازیم می گوییم.

 

- No, thanks, I’m just looking.

نه ممنونم. فقط دارم نگاه می کنم.

 

ولی اگر قصد خرید داشته باشید برای مثال می توانید بگویید.

 

- Yes, please. I’m looking for a digital camera

بله لطفا، دنبال یک دوربین دیجیتال هستم.