• بازدید : 1502

سخن روز

Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

 

از آدم های منفی دور بمانید. آنها برای هر راه حلی یک مشکل پیدا می کنند.