• بازدید : 2546

جملات رایج در مورد آسیب های جسمی و پزشکی

شکستگی و ضرب دیدگی : Fractures & Sprains

 

1- (آرنجم) در رفته است.

I have a dislocated (elbow).

 

2- (قوزک پایم) رگ به رگ شده است.

I’ve sprained my (ankle).

 

3- از دوچرخه افتادم و پایم شکست.

I fell off my bike and broke my leg.

 

4- فکر کردم پایم شکسته است ولی فقط مو برداشته بود.

I thought my leg was broken but it only had a hairline fracture.

 

5- دستم (بازویم) توی گچ است.

My arm is in a (plaster) cast/ in plaster.

 

بریدگی و زخم Cuts & wounds :

 

1- انگشتم را بریدم.

I cut my finger.

 

2- انگشت شستم کبود شده است.

I’ve bruised my thumb.

 

3- لثه ام ورم کرده است/ متورم شده است.

My gum is swollen.

 

4- خون دماغ شده ام.

My nose is bleeding.

 

5- زخم خون ریزی می کند.

The wound is bleeding.

 

6- ابتدا باید زخم را ضد عفونی کنید.

First you should disinfect the wound.

 

7- دکتر زخم را پانسمان کرد.

The doctor put a bandage on the cut.

 

8- پرستار به من آمپول زد.

The nurse gave me an injection/ a shot.

 

9- چرا چسب زخم روی بریدگی نمی چسبانی؟

Why don’t you put a Band-Aid on the cut?

 

مو و ریزش مو Hair & Hair falling :

 

1- موهایم خیلی چرب است.

My hair is very greasy.

 

2- موهایم می ریزد.

My hair is falling out.

 

3- موهایم می ریزد. (برای مردها).

I’ m losing my hair.

 

4- موهایم دارد کم پشت می شود.

My hair is thinning.

 

5- دارم طاس می شوم.

I’m getting bald.

 

6- (یک تکه) وسط سرم طاس شده است.

I have a bald patch.

 

7- موهایم (خیلی) شوره دارد.

I have a lot of dandruff.

 

8- چرا از داروی تقویت مو استفاده نمی کنی؟

Why don’t you use some hair tonic?

 

چشم و گوش Eyes & Ears :

 

1- چشم هایم نزدیک بین / دور بین است.

I’m near-sighted/far-sighted.

 

2- چشم هایم آستیگمات است.

My eyes are astigmatic.

 

3- دیدم تار است/ واضح نیست.

My vision is blurred.

 

4- عینک لازم داری.

You need glasses.

 

5- باید عینک آفتابی بزنی.

You should wear should wear sunglasses.

 

6- گوشم (کمی) سنگین است.

I’m (a little) hard of hearing.

 

7- سمعک لازم داری.

You need a hearing aid.

 

توصیه های پزشکی : Medical Advice

 

1- بهتر است سیگار را ترک کنی.

You’d better give up smoking.

 

2- احتیاج به ورزش داری.

You need to get some exercise/ do exercises.

 

3- باید رژیم بگیری.

You should go on a diet.

 

4- بهتر است کمی وزن کم کنی.

You’d better lose some weight.

 

5- باید فوراً دکتر بروی.

You should go to/ see a doctor immediately.

 

6- بهتر است استراحت کنی.

You’d better take a rest.

 

7- باید همین حالا بستری شوی.

You should be hospitalized right now.