• بازدید : 1975

طلاق گرفتن

در صورتی که جمله مفعول داشته باشد، برای طلاق گرفتن از عبارت divorce (بدون حرف اضافه) استفاده می شود و در صوتی که جمله مفعول نداشته باشد از عبارت get divorce و یا get a divorce استفاده می شود.

 

- Jack divorced his wife.

جک زنش را طلاق داد. (با مفعول)

 

- Rachel divorced her husband.

ریچل از همسرش طلاق گرفت. (با مفعول)

 

- Mary and Bob got divorced.

مری و باب از هم جدا شدند. (بدون مفعول)

 

- My sister has decided to get a divorce.

خواهرم تصمیم گرفته است که طلاق بگیرد. (بدون مفعول)

 

برای تقاضای جدایی و یا طلاق خواستن از فعل want a divorce و یا ask for a divorce استفاده می شود.

 

- I can’t live with you anymore. I want a divorce.

دیگر نمی توانم با تو زندگی کنم. من طلاق می خواهم.

 

- My sister has asked for divorce.

خواهرم تقاضای طلاق کرده است.

 

برای صحبت کردن درباره زن یا مردی که طلاق گرفته و اکنون متأهل نیست از فعل be divorced استفاده می شود.

 

- I used to be married but I’m divorced now.

قبلا متأهل بودم ولی الان طلاق گرفته هستم.

 

- When did you get divorced?

کی طلاق گرفتی؟

 

- I got divorced 5 years ago.

پنج سال پیش طلاق گرفت.

 

- How long have you been divorced?

چه مدتی است که طلاق گرفته ای؟

 

- Have you heard? George and Sue are getting divorced.

شنیدی؟ جرج و سو دارند جدا می شوند.