• بازدید : 2586

جملات رایج انگلیسی، در مورد اجزاء صورت

1- او صورتی دراز / گرد/ بیضی شکل/ چهار گوش دارد.

He has a long/ round/oval/ square face.

 

2- او صورتی لاغر با پیشانی بلند دارد.

She has a thin face with a high forehead.

 

3- او صورتی بیضی شکل دارد و استخوان های گونه اش برجسته اند.

He has on oval face with high cheekbones.

 

4- او چشمانی آبی با ابروهای باریک / کم پشت دارد.

She has blue eyes with thin eyebrows.

 

5- او چشمانی سیاه با مژه های بلند دارد.

He has black eyes with long eyelashes.

 

6- او چشمانی سبز با ابروهای پهن / پرپشت دارد.

She has green eyes with thick eyebrows.

 

7- او چشمانی قهوه ای با مژه های بلند و کلفت دارد.

He has brown eyes and bushy eyelashes.

 

8- رنگ پوستش روشن است.

She is light-skinned.

 

9- رنگ پوستش روشن است.

She has a pale/ fair complexion.

 

10- رنگ پوستش زرد است. (شبیه ژاپنی ها و چینی ها)

He has an oriental complexion.

 

11- او سبزه است.

She is olive- skinned.

 

12- رنگ پوستش تیره است.

He is dark-skinned. / he has a dark complexion.

 

13- او سیاه پوست است.

She is black.

 

14- او بینی بلندی دارد.

He has a long nose.

 

15- او بینی صاف دارد.

He has a straight nose.

 

16- او بینی سر بالا دارد.

He has a turned-up nose.

 

17- او بینی کج دارد.

He has a crooked nose.

 

18- او بینی شکسته دارد.

He has a broken nose.

 

19- او بینی کوفته دارد.

He has a flat nose.

 

20- او بینی عقابی دارد.

He has a Roman nose.

 

21- او لب باریک دارد.

She has thin lips.

 

22- او لب پهن دارد.

She has full lips.

 

23- او چانه باریک (نوک تیز) دارد.

He has a pointed chin.

 

24- او زنخدان دارد.

He has a cleft chin.

 

25- او غبغب دارد.

He has a double chin.

 

26- او چانه بزرگی دارد.

He has a prominent chin.

 

27- روی گونه اش چال دارد.

He has a dimple on his cheek.

 

28- روی گونه چپش جای زخم دارد.

He has scar on his left cheek.

 

29- صورتش کک و مک دارد.

She has freckles on her face. /she is freckle-faced.

 

30- روی گونه راستش خال دارد.

She has a mole on her right cheek.

 

31- اطراف چشمانش چین و چروک دارد.

She has wrinkles around her eyes.

 

32- او ریش جو گندمی دارد.

He has a gray beard.

 

33- او سبیل پر پشتی دارد.

He has a thick mustache.

 

34- ریش مرتب و منظمی دارد.

He has a tailored beard.

 

35- او ریش پروفسوری (ریش بزی) دارد.

He has a goatee.

 

36- او خط ریش بلند دارد.

He has long sideburns.