• بازدید : 3150

سخن روز

If you aren’t excited about waking up every morning then you need to shift the direction of your life!


اگر از اينكه هر روز صبح از خواب بيدار بشى هيجان زده نيستى، بايد مسير زندگيت رو عوض كنى!