• بازدید : 2248

همه زمان های افعال انگلیسی در یک نگاه

حال ساده

Present simple

 

شکل ساده فعل (مصدر بدون To) + فاعل

 

I go.

من می‌روم

 

حال استمراری

Present continuous

 

شكل ing فعل اصلی+am/is/are+فاعل

 

I am going.

من دارم می‌روم.

 

You are going.

تو داری می‌روی.

 

گذشته ساده

Past simple

 

شکل گذشته فعل+فاعل

 

I went.

من رفتم.

 

گذشته استمراری

Past continuous

 

فعل با ing+was/were+فاعل

 

I was going.

من داشتم می رفتم.

 

You were going.

تو داشتی می رفتی.           

 

حال کامل/ماضی نقلی

Present Perfect Tense

 

اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلي)+have/has+فاعل

 

I have gone.

من رفته ام.

 

He has gone.

او رفته است.           

 

حال کامل استمراری: ماضی نقلی استمراری

Present Perfect Continuous

 

فعل با ing ـ+have/has+been+فاعل

 

I have been going.

من داشته (ام) می‌رفته ام.

 

I have been living here since 1980.

من از 1980 اینجا زندگی می‌کرده ام. (هنوز هم  دارم زندگی می‌کنم)

عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

 

ماضی بعید

Past perfect simple

 

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)+had+فاعل

 

I had gone.

من رفته بودم.

 

When I saw him, I noticed that he had had a haircut.

وقتی که من او را دیدم متوجه شدم که موهایش را کوتاه کرده بود(است).

بیان کاری که در گذشته قبل از اتفاق گذشته دیگری انجام گرفته است

 

گذشته کامل استمراری

Past perfect continuous

 

فعل با ingـ+been+ـhadـ+فاعل

 

I had been going.

من داشتم می‌رفته ام.

 

He had been living in Paris for 10 years before he died.

او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در پاریس (داشته) زندگی می‌کرده است.

 

آینده ساده

Future simple

 

مصدر بدون toـ+will+فاعل

 

I will go

من خواهم رفت.

 

I will be there tomorrow.

من فردا آنجا خواهم بود.

 

آینده استمراری

Future continuous

 

فعل با ingـ+ـbeـ+ـwillـ+فاعل

 

I will be going there.

من  به آنجا خواهم رفت.

 

I will be waiting there.

من آنجا منتظر خواهم بود.

کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است

 

آینده کامل

Future perfect simple

 

اسم مفعول (حالت سوم) فعلWill+have_+  + فاعل

 

When you return, I will have done my work.

وقتی که تو خواهی برگشت من کارم را تمام کرده ام.

(وقتی تو برگردی من کارم تمام شده است).

كاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است

 

آینده کامل استمراری

Future perfect continuous

 

فعل با ingـ +Will+have+been+فاعل

 

Next year I will have been working in that company for 10 years.

سال بعد من درآن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد.

 

* معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا فبل از زمانی در آینده تمام خواهد شد؛ و مدتی هم ادامه خواهد داشت.