• بازدید : 1064

Arrive

بعد از فعل arrive میشه از چندین حروف اضافه متفاوت استفاده کرد که البته باید به کاربرد درست هر یک توجه داشته باشید.

 

Arrive in

Arrive at

Arrive to

 

تمامی این حروف اضافه آمدنشان بعد از فعل arrive درست است.

 

حالا به تفاوت معنایی و کاربردی آن میپردازیم

 

Arrive in

 

 ازین ساختار زمانی استفاده میشه که وقتی به یک کشور، شهر و یا یک مکان جغرافیایی وارد میشوید.

 

We will arrive in England at about 5 o’clock.

Once you arrive in Paris, you will definitely have to see Eiffel tower.

 

Arrive at

 

این ساختار برای فضاهای کوچک استفاده میشود و نه شهر یا کشور

 

Will you arrive at the meeting?

As soon as we arrived at the restaurant, they brought out the cake.

 

Arrive to

 

حرف اضافهto  تنها زمانی با arrive بکار میرود که معنی in order to داشته باشد.

 

The cleaner arrived to clean the office.

The cleaner arrived in order to clean the office.