بلاگ

در این بخش میتوانید نکات آموزشی زبان انگلیسی را مطالعه نمایید

weblog

Behind every great success, there is a trail of multiple failures. پشت هر موفقيت بزرگى رد پايى از شكست هاى پى در پى است. ...

weblog

Captain & fisherman ناخدا و ماهیگیر The cautious captain of a small ship had to go along a coast with which he was unfamiliar, so he tried to find a qualified ...

weblog

در این پست اصلاحات و جملات کاربردی انگلیسی که در مورد سن - قد و وزن کاربرد دارد را می خوانید: سن: 1- چند سال داری؟ How old are you? 2- بیست ...

weblog

برای پرسیدن شغل در موقعیت های دوستانه معمولاً سوالات زیر بکار می رود: 1- شغلت چیست؟ What’s your job? / what are you? /what do you do? در موقعیت های ر ...

weblog

نکات مهم در مورد آدرس: 1- نوشتن آدرس در زبان انگلیسی برعکس فارسی است، یعنی آدرس از نام شروع و به کشور ختم می شود. ترتیب آن به صورت زیر است: نام شخص - ...